మామూలుగా వేశ్యలు డబ్బుల కోసం అన్ని వదులుకుంటూ ఉంటారు కదా. ఆ సమయంలో వారి బంధాలు, బంధుత్వాలు కూడా లెక్క చేయరు. కేవలం వారికి చేతిలో డబ్బులు పడితే చాలు అంటారు.

అయితే ఈ వీడియోలో చూసినట్లయితే ఒకవేళ కాదని చెప్పాలి. ఇంతకీ వీడియోలో ఏముందో చూద్దాం. చీకటి పడ్డాక ఇద్దరు వేషాలు డబ్బుల కోసం రోడ్డుపై నిలబడి ఉన్నారు. ఇక అందులో ఒక వే శ్య తన బాబును ఎత్తుకొని ఆడించి అక్కడున్న వ్యక్తికి ఇస్తుంది.

ఇక తన బాబుకి లాలీపాప్ ఇచ్చి ఆ వ్యక్తిని అక్కడ నుండి పంపిస్తుంది. కాసేపు తర్వాత అక్కడికి ఒక కారు వచ్చి ఆగుతుంది. అందులో నుండి ఒక వ్యక్తి దిగి ఆ ఇద్దరు వే షలతో బేరం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. అంతేకాకుండా ఆ ఇద్దరు వే శ్యలతో కాసేపు రొమాంటిక్ గా ప్రవర్తిస్తాడు. ఇక అందులో ఒక అమ్మాయి తో బేరం కుదుర్చుకొని, ఆమెకు డబ్బులు ఇచ్చి ఆమెను ఆ కార్లో తీసుకువెళ్తాడు.

ఇక మరో అమ్మాయి ఒంటరిగా ఉండగా ఆమె దగ్గరికి కూడా ఒక వ్యక్తి వస్తాడు. ఇక అతడు ఆవేశతో బేరం సెట్ చేసుకొని అక్కడే ఒక పక్కకు వెళ్లిపోతారు. అయితే కాసేపు తర్వాత ఆ బాబు అక్కడికి ఏడుస్తూ రాగా, వెంటనే తన బాబు ఏడుపు విని ఆవేశ అక్కడికి వచ్చి ఊరుకోబెట్టి, ఆ పాపను ఎత్తుకొని ఓదార్చింది. ఆమె కోసం వచ్చిన వ్యక్తి బయటికి వచ్చి బాబు డిస్టర్బ్ చేశాడని చిరాకుపడతాడు.దాంతో ఆమె అతన్ని ఏమీ అనకుండా,

అతడు ఇచ్చిన డబ్బులు వెనక్కి ఇస్తుంది. దీంతో అతడు ఆ డబ్బులు తీసుకొని చిరాకుగా అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోతాడు. నిజానికి ఇలాంటి పరిస్థితి వస్తే ఆ సమయంలో డబ్బు కోసమే చూస్తూ ఉంటారు. కానీ కొంతమంది అమ్మాయిలు ఎటువంటివి ఇష్టం లేకుండా కూడా, కొన్ని పరిస్థితుల కోసం ఇటువంటివి దారి పడుతూ ఉంటారు. ఇక ఆమె కూడా బాబు కోసమే అలా మారింది కాబట్టి, ఆ బాబు రాగానే అక్కడ డబ్బులపై ఆశ చూపకుండా, వెంటనే తల్లి ప్రేమ చూపించింది. చూశారు కదా కొంతమంది అమ్మాయిలు ఇలా మారడానికి వాళ్ల వెనుక ఉన్న పరిస్థితులే కారణమని చెప్పాలి.

https://youtu.be/sAfHJr6bbds