అల్లోపతి మందుల కంటే అన్ని రకాల ఆయుర్వేద మందుల తోనే చాలా రకాల ప్రయోజనాలు అనేవి ఉంటాయి. ముఖ్యం గా ఆయుర్వే దం మొత్తం కూడా మన చుట్టు పక్కన ఉండే కొన్ని మూలికలు,

ఔషధాల ద్వారాతయారవుతూ ఉంటాయి. అయితే చాలా రకాల మూలికలు ఔషధాల చెట్లు అనేవి మన చుట్టుపక్కలే ఉంటాయి. కానీ మనకు అస్సలు తెలియదు. అలాంటి ఒక ఔషధాల ‘ఘనీ’ అయినా ఈ చెట్టు గురించి మనం తెలుసుకుందాం..

మనలో చాలామంది మన చిన్నప్పుడు చూసే ఉంటారు. ముఖ్యం గా ఊర్లలోర్ల తోటల దగ్గరగ్గ అక్కడక్కడ ఈ చెట్టు కనిపిస్తూనే ఉంటుంది ఇంతకీ చెట్టు పేరు ఏంటి అనుకుంటున్నారా దీని పేరు తుమ్మ చెట్టు. ఈ తుమ్మ చెట్టు అనేది ఒక దట్టమైట్ట న ముళ్ళతో పెరిగే చెట్టు ఇది.అయితే ఇది ఫాబేసి కుటుంబం లోని ఆకేసి అనే జాతికి చెం దిన మొక్క.

ఈ చెట్టు కి ఎక్కువగా ముళ్ళు అనేవి పదునుగా ఉంటాయి. అలాగే నల్లనిల్ల బెరడు, పసుపు రంగులో పూలు
ఉండి, కాయలు పొడవుగా పెరిగే ఉంటాయి. అలాగే ఈ చెట్టు అనేది పాకిస్థాన్లోని సింధు ప్రాంతానికి చెం దింది. మన భారతదేశంలో కూడా ఈ చెట్టు ఎక్క డ చూసినా విరివిగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యం గా ఈ చెట్టు లో చాలా రకాలు ఉంటాయి. నల్ల తుమ్మ, తెల్ల తుమ్మ, ఆస్ట్రే లిస్ట్రే యా తుమ్మ, నాగ తుమ్మ, సర్కారు తుమ్మ అంటూ దాదాపు 160 రకాల తుమ్మ జాతి చెట్లు ఉంటాయి.మరింత సమాచారం కోసం ఈ క్రింది వీడియోచూడండి.

ాతావరణంలో అయినా చాలా బాగా పెరుగుతుంది. దాదాపుగా అన్ని రకాల నీళ్లలోళ్ల ఉంటుంది. ముఖ్యం గా
ఎండిన తుమ్మ చెట్టు కొమ్మలను కంచెలుగా పంట పొలాలను పశువుల నుండి రక్షిం చడానికి చాలా మంది రైతులు ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. ముఖ్యం గా ఈ చెట్టు బొమ్మలు, ఫర్నిచర్ తయారీలో ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తుం టారు. అలాగే చాలా రకాల పక్షులు, పిట్టలుట్ట కానీ ఈ చెట్ల పైన ఎక్కువగా గూడులు కట్టుకొని నివసిస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యం గా తుమ్మ చెట్టు లో ఉపయోగపడేవి ఏంటంటే దీని ఆకులు కానీ, బెరడు, అలాగే చిగురు, వీటి కాయలుఅనేవి ఎక్కు వగా ఔషధ గుణాలను కలిగి ఉంటాయి. ముఖ్యం గా వీటన్నిం టి లో నల్ల తుమ్మ చెట్టులో…ఔషధగుణాలు అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి .