అశ్వినీ నక్షత్రం మూడవ పాదం మన జ్యోతిష్యం ప్రకారం 27 నక్షత్రాలు ఒక్కో నక్షత్రానికి నాలుగు పాదాలు ఉంటాయి. మొదటిది అశ్వి నీ నక్షత్రం. అశ్వినీ నక్షత్ర తృతీయ పాదము ఉన్నవారి జాతకం ఎలా ఉంటుంది,

వారి గుణాలు ఎలా ఉంటాయి, అశ్వినీ నక్షత్రం మూడవ పాదము, వారు ఏ రాశికి చెందుతారు. మనకు అశ్వినీ నక్షత్రం మూడవ పాదం ఉంది మన జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం 27 ప్రతి నక్షత్రానికి నాలుగు పాదాలు ఉంటాయి. మొదటిది అశ్వి నీ నక్షత్రం.

ఇప్పుడు అశ్వినీ నక్షత్రం తృతీయ పాదాల వారి జాతకం ఎలా ఉంటుంది, వారి గుణాలు ఎలా ఉంటాయి, అశ్వినీ నక్షత్రం తృతీయ పాదాలు, వారు ఏ రాశికి చెందిన వారు, ఏ రోజున పొందుతారు, ఎలాంటి ఫలితాలు ఉంటాయో వివరంగా తెలుసుకుందాం..

అశ్వినీ నక్షత్రం మూడవ పాదం మన జ్యోతిష్యం ప్రకారం 27 నక్షత్రాలు ఒక్కో నక్షత్రానికి, 4 పాదాలు ఉంటాయి. మొదటిది అశ్వి నీ నక్షత్రం. అశ్వినీ నక్షత్ర తృతీయ పాదము ఉన్నవారి జాతకం ఎలా ఉంటుంది, వారి గుణాలు ఎలా ఉంటాయి, అశ్వినీ నక్షత్రం 3 వ పాదము, వారు ఏ రాశికి చెందుతారు. మనకు అశ్వినీ నక్షత్రం 3 పాదం ఉంది.

మన జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం 27 ప్రతి నక్షత్రానికి నాలుగు పాదాలు ఉంటాయి. మొదటి ది అశ్వి నీ నక్షత్రం. ఇప్పుడు అశ్వినీ నక్షత్రం తృతీయ పాదాల వారి జాతకం ఎలా ఉంటుంది, వారి గుణాలు ఎలా ఉంటాయి, అశ్వినీ నక్షత్రం తృతీయ పాదాలు, వారు ఏ రాశికి చెందిన వారు, ఏ రోజున పొందుతారు, ఎలాంటి ఫలితాలు ఉంటాయో వివరంగా తెలుసుకుందాం.