ఇక్కడ అనేక విభాగం షాలో కనబడుతున్నాయి. అంటే పరస్పరం విరుద్ధంగా కనపడే అంశాలు చాలా కనపడుతున్నాయి. ఒకటి కొంతమంది అసలు అన్నమే తీసుకువెళ్లలేదు అని చెబుతున్నారు.

చెప్పేస్తున్నారు అనిపిస్తుంది స్వయంగా వడ్డించిన సుజాత, ఏం చెబుతుందంటే నేనే వాళ్ళిద్దరికీ నా చేతులతోటే పల్లెములో అన్నం పెట్టించుకుని వెళ్లారు. తన తర్వాత తినలేదంటే నాకు తెలియదు తినడం నేను చూడలేదు.

కానీ నేనే వడ్డించాను అని, ఆరోజు అందరితోపాటు వాళ్ళ కూడా నేనే పెట్టాను అని చెబుతోంది. అక్కడ మొత్తం భవ్య వైష్ణవి లీడర్లు, పిల్లలందరినీ వరసగా కూర్చోబెట్టి వాళ్ళందరికీ అన్నం సర్వ్ చేయించి, ఆఖరికి వాళ్ళు తింటారంట. రోజు ఆ రోజు కూడా రోజు చేసే లీడర్లు ఎలా చేయలేదు. కానీ వచ్చి అన్నం అయితే పట్టుకొని వెళ్లారు అని ఆమె చెబుతుంది.

పిల్లలందరినీ వాళ్లే దగ్గరుండి చూసుకుంటారట, అనాధ పిల్లలని వాళ్ళ ఇంటికి కూడా తీసుకువెళ్తారట, భవ్య గురించి ప్రతి వాళ్లు టెన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ వస్తాయంట, ఆ అమ్మాయికి రెసిడెన్షియల్ హాస్టల్లో చదివిన ఒక బిడ్డ, టెన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ను వస్తాయంటే మీరే అర్థం చేసుకోండి. ఇలాంటి మరణానికి చాలా బాధాకరమైన మరణం ఇది.

ఇదే ఒక అంశం ఎంత వార్డెన్ గురించి ఎన్ని విషయాలు చెబుతూరంటే, ఆమె అంటుంది నేను ఆ టైంలో కింద కూర్చొని ఉన్నాను, పిల్లలు వచ్చి మేడం మేడం అని తలుపు తీసివెళ్లారు అని చెప్తే, అప్పుడు ట్యూషన్ మేడంని పంపిస్తే తలుపు తీయలేదు. పిల్లలు ఈ లోపల ఇచ్చేశారు అని చెబుతున్నారు అంటే, వార్డెన్ తను ఉన్నట్టుగా చెబుతుంది.. పూర్తి సమాచారం కోసం కింద ఉన్న వీడియోలో చూడండి.