మన దేశవ్యాప్తంగా ప్రస్తుతం మాట్లాడుకునే ప్రతి ఒక్క మాట, ఆ శ్రీరాముడు గురించే. ఎన్నో ఏళ్లుగా ఎదురు చూస్తున్న కళ నెరవేరింది.

ఆ శ్రీరాముడు కొలువయ్యాడు, శ్రీరాముడి జగత్తును పాలిస్తున్నాడు. శాస్త్రాల ప్రకారం శ్రీరాముని పూజించే వ్యక్తికి లక్ష్మీ అనుగ్రహం లభిస్తుంది. శ్రీరాముడు తన భక్తులను అందరిని ప్రేమిస్తాడు.

యదార్ధ బుద్ధితో పూర్ణ విశ్వాసంతో ఆరాధించే భక్తుడు, ఆయన అనుగ్రహాన్ని పొందుతాడు. కానీ నాలుగు రాశుల మీద శ్రీరాముడి ప్రత్యేక అనుగ్రహం కలిగి ఉంటుంది. ఇక రాశులు ఏంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

వృషభ రాశి జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం శ్రీ రాముడు ఎల్లప్పుడూ వృషభ రాశికి ప్రత్యేక అనుగ్రహాన్ని కలిగిస్తాడు. కర్కాటక రాశి వారు శ్రీరాముడిని అనుగ్రహంతో జీవితంలో గొప్ప స్థాయికి ఎదుగుతారు.

సింహ రాశి సింహ రాశి వారికి కూడా శ్రీవారి అనుగ్రహం ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. తులా రాశి తులా రాశి వారికి కూడా శ్రీరాముడి అనుగ్రహం వల్ల ఎన్నో ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఈ రాశుల వారికి మాత్రం శ్రీరాముడి అనుగ్రహం ఎల్లప్పుడూ ఏర్పడుతుంది.

https://youtu.be/bkeE2ooLqZs