చెమటలు పట్టడం చాలా ప్రాబ్లంగా అయిపోతుంది, ఈ చెమట అనేది ఎక్కడైనా నార్మల్గా రీజనబుల్ లో చెమట అనేది, ప్రతి వాళ్ళకి ఉంటుంది, అది కాకుండా ఎక్కువగా చెమట రావడం, అది డే టుడే చాలా ప్రాబ్లం అయిపోతుంది, ఎక్కువగా అరిచేతులు, అరికాళ్ళు చెమట పట్టడం, కొంతమందికి andarams లోనూ కొంతమందికి skalfe విపరీతమైన స్వేట్టింగ్, ఒకసారి బయటికి వెళ్లారు అంటే, ఏదైనా జస్ట్ యాక్టివిటీ నడిచి వచ్చిన సరే, ఒకసారి ఫ్యాన్ కింద మనం కూర్చో లేదు అనుకుంటే, విపరీతమైన చెమట వస్తుంది, చెమట పట్టడం వల్ల ట్రీట్మెంట్ అనేది అవసరమా, అనేది ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్.

దీంట్లో ఏంటంటే మనం డే టుడే ఆక్టివిటీస్ తో, మనకి ఇది చాలా చాలామందికి ఎగ్జామ్ రాస్తున్నప్పుడు, అరిచేతులు తడిసిపోవడం, ఎగ్జామ్ పేపర్ అంతా తడిసిపోవడం, వాళ్ళు డైలీ ఆక్టివిటీ చేస్తున్నప్పుడు, వాళ్ళకి అడ్డు రావడం, చెప్పులు వేసుకున్నప్పుడు చెప్పులు తీశారు అంటే, జారిపోవడం చెప్పులు తర్వాత నడుస్తున్నప్పుడు, చెప్పులు తీసి వేయగానే నడుస్తున్నప్పుడు, అవి పూర్తిగా మరకలు పడడం, ఇలా ఏంటంటే చాలామందికి ఇది చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఇవి నార్మల్గా చెమట అనేది, కొన్ని డిసీజెస్ లో కూడా వస్తూ ఉంటుంది.

మనకు చెమట అనేది సడన్ గా స్టార్ట్ అయ్యింది, మనకి ముందు నుంచి చెమట ప్రాబ్లం లేదు, మే బీ నార్మల్గా ఓవర్ చెమట అనేది, కొంచెం చిన్నపిల్లల్లో కొంతమందికి ఉంటుంది, అంటే 4 to 5 సంవత్సరాలకి స్టార్ట్ అవుతుంది. కొంతమందికి ఓన్లీ టీనేజ్లో స్టార్ట్ అవుతుంది,

కొద్దిగా స్టార్ట్ అయ్యేది తర్వాత, కొంత మందికి ఒక లేచి వచ్చేసరికి పోతుంది కొంతమందికి ఏంటంటే, అండర్లైన్ డిసీజెస్ ఉన్నప్పుడు కూడా అవుతుంది, ఫస్ట్ అసలు నార్మల్గా అయినటువంటి అవుతుంది, అనుకున్నప్పుడు అంటే డాక్టర్తో చూపించుకొని, ఈ సెట్టింగ్ అనేది మన ఇంట్లో వేరే వాళ్లకు ఉండి ఎడిట్ tree ga వస్తుందా, లేకపోతే మనకే రియల్ గా వచ్చిందా, ఇది ట్రబుల్స్ ga ఉంది అంటే, ఫస్ట్ అసలు అండర్ లైన్ మెథడాలజీ ఏదైనా ఉందా, అనేది ఎస్ ఎస్ చేయించుకోవాలి…