గాజా భూమి అడుగున ఆ అమ్మాస్ తీవ్రవాదులు చాలా టన్నుల్స్ నిర్మించారు. అంటే అంత విపరీతంగా వీరు నిర్మించారు. ఈ వీడియోలో హమాస్ తీవ్రవాదులు గాజ అడుగున నిర్మించిన ఈ టన్నెల్స్, గురించి వివరంగా చెప్తాను.

గాజా చాలా చిన్న భూభాగం కేవలం 41 కిలోమీటర్ల పొడవు 6 నుండి 12 కిలోమీటర్ల వెడల్పు మాత్రమే ఉంటుంది. గాజ పాలస్తీనా దేశంలోని ఒక భాగం పాలస్తిన్నాలోని, మరొక ప్రధాన భాగం వెస్ట్ బ్యాంక్ వెస్ట్ బ్యాంకు గాజా రెండు కలిసి పాలసీన,

అయినప్పటికీ వేస్ట్ బ్యాంకులో పాలస్తీనా ఆర్గనైజేషన్ ఇంకా అనేక రకాల ఇతర పార్టీలతో కూడిన కూటమి, హత అధికారంలో ఉండగా మాత్రం సమాజం, తీవ్రవాదుల కమ్యూనిస్టుల చేత పాలించబడుతుంది. ఇజ్రాయిల్ ఒక యూత్ దేశంగా, పాలస్తీనా ఒక హర దేశంగా విడిపోయి, ఎవరి ప్రాంతాన్ని వారు పాలించుకోవడానికి,

అంగీకరించగా హమాస్ మాత్రం ఎందుకు అంగీకరించలేదు. హత ఉగ్రవాదాన్ని హింసాత్మక చర్యలను వెలివేసింది, అనే గుర్తించిన హమాల్ సాయుధ పోరాటం ద్వారా ఉగ్రవాదాన్ని హింసాత్మకచర్యలను, తాను పాలించింది. రెండింటికీ మధ్య తీవ్రమైన హింసాత్మక పోరాటాలు జరిగాయి, చివరికి 2007లో హమాస్ కాజాను స్వాధీనం చేసుకుంది. అక్కడి నుండి సతాధికారులు వెస్ట్ బ్యాంక్ కి పారిపోయారు.

ఇజ్రాయిల్ని పాలిస్తానని పూర్తిగా నిర్మూలించడం యోధులను, వెళ్ళగొట్టడం ఏజెండాగా పెట్టుకుంది. హమాస్ ఇందుకోసం 2007 నుండి ఇశ్రాయేలు పై రకరకాలుగా అనేక రకాలుగా లాగులు చేస్తూ వచ్చింది. ప్రతిగా ఇజ్రాయిల్ దాడులు చేస్తూ వస్తుంది. గాజాతో పోలిస్తే ఇజ్రాయిల్ చాలా పెద్ద దేశం 470 కిలోమీటర్ ల పొడవు 135 కిలోమీటర్ల వెడల్పు ఇది ఉంటుంది, మ్యాప్ లో చూడండి. ఇజ్రాయిల్ లో గాజా ఒక చిన్న భాగం మాత్రమే ఇజ్రాయిల్ బాగా విషయంలో పెద్దదే కాకుండా, దీన్ని డిఫెన్స్ సిస్టం ప్రపంచంలోనే 18వ స్థానంలో ఉంది. పూర్తి సమాచారం కోసం కింద ఉన్న వీడియోలో చూడండి.