నరదిష్టి, ష్టి నరగోష ఠి ఉంటె నల్లరాల్ల యి కూడా పగులుతుంది అని పెద్దలుద్ద చెప్పా రు. నరదిష్ఠి ఉంటె జీవితంలో ఎదగలేము. అనుకున్న పనులు జరగవు . ఇంట్లో సమస్యలు ఎక్కువ అవుతాయి.

ఐతే ఈ సమస్య ఉన్నవారు మగభీర మొక్క ఆకును తీసుకొని మనం దీపం వెలిగించే కుందే లో నానబెట్టి, ఈ ఆకును ఒక వత్తిలా వలచి 4 రోజులు లేదా 81 రోజులు ఇంట్లో వెలిగిస్తే ఇంట్లో ఉండే ఎటువంటి చేదు దృష్టి, ఏదైనా చేడు ప్రభావం పోతుంది.

అలాగే ఆయుర్వేదం లో మొక్కలు ఆరోగ్యా నికి కాకుండా చేడు దిష్టి లేదా ఎలాంటి చేదు ప్రభావం ఉన్న
తగ్గిం చడానికి వాడతారు. అందులో ముఖ్యం గా తెలుఁగొం డికాయలు. సమస్యలున్నవారు ఒక ఆదివారం రోజు ఇల్లం తా శుభ్రం చేసుకొని దేవుని పూజ చేసుకోవాలి. ఆరోజు మాంసం తినవద్దు.

వీటిని 11 ఎండిన కాయలు తీసుకోవాలి. వీటిని ఒక దండల కూచుకోవాలి. ఒక రాగి లేదా ఐరన్ సన్నని తీగ తీసుకొని దాని ఒక నిమ్మకాయ గుచ్చి, తర్వా త 5 జీడీ గింజలు నిమ్మకాయను అటు రెండు, ఇటుమూడు గుచ్చాలి. తర్వా త 5 గవ్వలను కూడా గుచ్చాలి. ఆ తర్వా త 11 తెలుఁగొం డికాయలు అటు 5, ఇటు 6 గుచ్చాలి.

ఈ గుచ్చినా దండా ను దేవుని దగ్గరగ్గ పెట్టి పూజ చేసి మన గుమ్మా నికి కట్టాలి. ముళ్ళు ఉన్న సైడ్ బయటికి కనబడాలి. దేంట్లో అన్నిదందాలో అన్ని చెట్టు నుంచి వచినవె. అలాగే బూతారాసాకు ని కూడా నిప్పు ల కుంపటిలో పొగ వేసి ఇంట్లో దూపం వేసిన చెడు దిష్టి, చెడు ప్రభావం పోతుంది. ఈ దూపం అనేది చిన్న పిల్లలల్ల కు బాగా పనిచేస్తుంది.పూర్తి సమాచారం కోసం కింద ఉన్న వీడియో లో చూడండి