జ్యో తిష్యం , శాస్త్రం సూర్యో దయం ప్రభావంతో మన శరీరాలు విడుదల చేయడంతో మనం మేల్కొం టాం. అమావాస్య పౌర్ణమి రోజుల్లో చంద్రుడు భూమికి దగ్గరగా రావడం, దూరంగా జరగడం వల్ల సముద్రపు తేడాలు
వస్తాయి.

అందువల్లే మానవ ప్రకృతిలో విపరీత దుర్ఘటనలు చూస్తుం టాం. పౌర్ణమిర్ణ అమావాస్య ఎప్పుడు వస్తుం దో
మూఢనమ్మకం ఉన్న వాడు చెప్పలేదు. మనపై మనకు విశ్వా సం లేకపోతే ఇతర విషయానికి పెద్దగాద్ద పనిచేయదు.

అయితే హిందూ సంప్రదాయంలో స్త్రీ లుస్త్రీ పాటించవలసిన ఆచారాలు ఈ విషయాలను తెలుసుకుందాం.. అందరూ ఇంటి ముందు ముగ్గులు వేస్తారు. ముగ్గులు వేయమని చెప్పడానికి ఆరోగ్య కారణాలు ఉన్నాయి. శరీరంలో నడుము భాగానికి తగిన వ్యాయామం లేకపోతే అది దీర్ఘకా లంలో సమస్యలకు దారితీస్తుం ది. ఇల్లు గడప గేటు ముందు ముగ్గులు భాగంగా నిరోధిస్తాయి. ఇంట్లో ఉన్న లక్ష్మీదేవి బయటకు వెళ్లకుం ళ్ల డా చూస్తాయి. ముగ్గు వేసి దానికి నాలుగు వైపులా రెండేసి గీతలు వెయ్యాలి.

ఏ దేవతా పూజ చేస్తున్న దైవాన్ని గురించి పీట మీద మధ్యలో చిన్న ముగ్గు వేసి నాలుగవైపులా రెండేసి
గీతలను తప్పక గీయాలి. నక్షత్రం ఆకారం వచ్చే లా గీతలతో వేసిన ముగ్గు మూత పిశాచాలను రాకుండా
చూస్తుం ది.ఏరోజుకారోజు బియ్య ప్పిం డితో ముగ్గు పెట్టాలి. నిత్యం ఇంటి ముందు వెనుక భాగంలో తులసి మొక్క దగ్గర దీపారాధన చేసే ప్రదేశంలో ముగ్గు వేయాలి. ఇంట్లో ఏవైనా దేవతా పూజలు చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ అష్టదళ ముగ్గులు వేయాలి.

దేవత రూపం, స్వ స్తిక్స్తి లాంటివి వెయ్యకూడదు. ఒకవేళ వేసిన తొక్కకూడదు. ముగ్గు పాజిటివ్ వైబ్ ని దేవత శక్తినిక్తి ఇంట్లోకి ఆహ్వా నిస్తుం ది. నెగిటివ్టి వ్ వైబ్ ని బయటికి పంపిస్తుం ది. కాబట్టి ప్రతి మహిళ కూడా ఇంటి ముందు తులసి మొక్క ముందు కచ్చితంగా ముగ్గు వేసుకోవాలి. ముగ్గు అలంకరణకి కాదు. దీని వెనక ఎన్నో సైంటిఫిక్ రీసన్లు అలాగే ఆధ్యా త్మికం ఉంది. కావున తప్పకుండా ఇంటి ముందు ముగ్గు వేసుకోవాలి.పూర్తి సమాచారం కోసం కింద ఉన్న వీడియో లో చూడండి…

https://youtu.be/0bB0ciu2r-Q